JAVNA PRODAJA DRESURNOG FIJAKERA

Urbroj: 1753/2016.

Đakovo, 17. 11. 2016.

Na temelju članka 22. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje javne prodaje fijakera, ravnatelj dana 17. 11. 2016. godine, smanjuje početnu cijenu fijakera (22.500,00) za 10%, te objavljuje

 

JAVNU PRODAJU DRESURNOG FIJAKERA

Vrsta fijakera: GALAMBOŠ

Početna cijena: 20.250,00 sa PDV-om

 

 1. Nadmetanje će se održati 30.11.2016. godine u 10 sati na Državnoj ergeli Đakovo i Lipik, A. Šenoe 45, Đakovo.
 2. Fijaker se može pogledati svakim radnim danom na ergeli do javne prodaje od 07 do 15 sati.
 3. Pravo nadmetanja imaju sve fizičke i pravne osobe, državljani RH koji prethodno a najkasnije do početka javne dražbe uplate jamčevinu od 05% od iznosa početne cijene fijakera i Povjerenstvu dostave dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 4. Jamčevina se plaća na žiro-račun broj: HR0625000091101342123, u opisu “plaćanje jamčevine za fijaker”.
 5. Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.
 6. Kupac je dužan s Državnom ergelom sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 3 dana i u tom roku platiti kupoprodajnu cijenu te odvesti fijaker iz dvorišta ergele, u suprotnom prodaja će se smatrati nevažećom i za to sredstvo odredit će se nova prodaja, a iz uplaćene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali zbog odustajanja kupca.
 7. Ponuditeljima čija cijena ne bude prihvaćena vratiti će se jamčevina u roku od osam dana od dana zaključenja javne prodaje.
 8. Plaćanje poreza na promet, vezano uz kupnju fijakera, kao i druge troškove vezano uz prijenos vlasništva snosi kupac.
 9. Fijaker se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije na viđenu kvalitetu neće se uvažavati (načelo viđeno-kupljeno).
 10. Svi eventualni prigovori rješavati će se na licu mjesta s Povjerenstvom imenovanim za provođenje javne prodaje.
 11. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon: 031/813-286
 12. Privitak ovom pozivu je fotografija fijakera

 

Ravnatelj

Državne ergele Đakovo i Lipik

Dr. sc. Nidal Korabi

Skip to content