JAVNA PRODAJA DRESURNOG FIJAKERA GALAMBOŠ

Urbroj:   485 / 2017.

Đakovo, 27.03.2017.

Na temelju članka 22. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje javne prodaje fijakera, ravnatelj dana 27.03.2017.godine, smanjuje početnu cijenu fijakera (22.500,00) za 15 % , te objavljuje

JAVNU PRODAJU DRESURNOG FIJAKERA

Rb. VRSTA FIJAKERA KOM POČETNA CIJENA
1. GALAMBOŠ 1 17.200 sa PDV-om

 

 1. Nadmetanje će se održati travnja 2017. godine u  10 sati na Državnoj ergeli Đakovo i Lipik A. Šenoe 45, Đakovo.
 2. Fijaker se može pogledati svakim radnim danom na ergeli do javne prodaje od 07 do 15 sati.
 3. Pravo nadmetanja imaju sve fizičke i pravne osobe državljani RH koji prethodno a najkasnije do početka javne dražbe uplate jamčevinu od 05% od iznosa početne cijene fijakera i Povjerenstvu dostave dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 4. Jamčevina se plaća na žiro-račun broj: ­­­­­­­­­­­­­­­HR0625000091101342123, u opisu „plaćanje jamčevine za fijaker“.
 5. Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.
 6. Kupac je dužan s Državnom ergelom sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 3 dana i u tom roku platiti kupoprodajnu cijenu te odvesti fijaker iz dvorišta ergele, u suprotnom prodaja će se smatrati nevažećom i za to sredstvo odredit će se nova prodaja, a iz uplaćene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali zbog odustajanja kupca.
 7. Ponuditelji čija cijena ne bude prihvaćena vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana zaključenja javne prodaje.
 8. Plaćanje poreza na promet, vezano uz kupnju fijakera, kao i druge troškove vezano uz prijenos vlasništva snosi kupac.
 9. Fijaker se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije na viđenu kvalitetu neće se uvažavati (načelo viđeno-kupljeno).
 10. Svi eventualni prigovori rješavat će se na licu mjesta s Povjerenstvom imenovanim za provođenje javne prodaje.
 11. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon: 031/813-286
 12. Privitak ovom pozivu je fotografija fijakera.

Ravnatelj

Državne ergele Đakovo i Lipik

Dr.sc. Nidal Korabi

 

Skip to content